האתר לא נתמך בתצוגה הזאת, יש לסובב את טלפון

תנאי שימוש באתר האינטרנט מאפו - Mappo

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת Mappo (להלן: "האתר", "החברה", בהתאמה). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לגברים ולנשים כאחד.

האתר מהווה פלטפורמה להצגת מידע תיירותי לסוכני תיירות פנים וחוץונכנסת. אין לאתר ו/או לחברה כל אחריות בנוגע לתוכן המידע, ובפרט לענין העסקים, הספקים, מפעילי הפעילויות והאתרים המופיעים באתר. אין לראות בתכנים המופיעים באתר כהמלצה כלשהי על העסקים, האתרים, הפעילויות והספקים המופיעים באתר, ואין לחברה ולאתר אחריות ו/או מידע כלשהו לגבי איכות המידע, העסקים, הספקים, הפעילויות והאתרים המופיעים באתר.

מחובתו של המשתמש באתר לבצע בעצמו כל תיאום וכל בדיקה בנוגע למידע, לעסקים, לספקים, לפעילויות ולאתרים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק: מועדי פעילות, עלויות, זמינות, קיום ביטוח מתאים, רשיונות עסק תעודות כשרות, רשיון יצרן של משרד הבריאות, התאמה לקבוצת היעד וכו'.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות שלשמן פועל האתר בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  • חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
  • אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  • החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
  • השימוש באתר דורש שם משתמש וסיסמה אישיים לכל משתמש. אין להעביר את שם המשתמש ו/או את הסיסמה לכל גורם אחר.

שרותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים אישיים

באתר אפשר ותמצא שירותים הטעונים הרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ו/או מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

בעת ההרשמה לשירות וכן בעת יצירת קשר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., שם חברה, תפקיד, מספר טלפון, כתובת המשרד וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות וכן בעת יצירת קשר באמצעות טופס יצרת הקשר, יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין על המשתמש חובה על-פי חוק למסור את המידע, והדבר תלוי ברצונו והסכמתו אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. המידע שיימסר ל- mappo לא יועבר לאף גורם אחר , וישמש אותנו רק לצורך שליחת מידע רלוונטי בנושאי תיירות.

על משתמש שיהיה מעוניין בהסרת פרטיו האישיים ממאגר המידע של החברה או בהגבלת השימוש בהם לפנות בכתב אל מנהל האתר בכתובת netanel@mappo.me.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובכל התוכן הכלול בו, ובפרט עיצוב האתר, השימושיות באתר, צורת הפעילות באתר והתמונות באתר, הינן של החברה, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ''ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי החברה לתכנים שהוזנו לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של המידע הכלול בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ומידע כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ''ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

הגבלת אחריות

mappo לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר עלול להיגרם למשתמש באתר או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר או מהסתמכות על מידע המופיע בו או שנאסף ממנו.

המשתמש באתר מכיר בעובדה כי כלל המידע שמופיע באתר מקורו בצדדים שלישיים שאין לחברה כל שליטה עליהם, והאחריות למידע המופיע באתר בנוגע לאותם צדדים שלישיים מוטלת עליהם בלבד.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. mappo אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. mappo לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

האחריות של mappo כלפי משתמש באתר, בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), או כל עילה אחרת, לא תעלה בשום מקרה על הסכומים ששילם המשתמש ל- mappo עבור זכות השימוש. בשום מקרה לא תהיה mappo אחראית כלפי המשתמש בגין מידע שאבד או ניזוק, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, חוסר יכולת להשתמש במידע המופיע באתר, עלויות רכישה של מוצרים ושירותים המופיעים באתר או בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים, ללא קשר לאופן בו קרו וללא קשר לרעיון האחריות העולה בדרך כלשהיא מתנאים אלה. הגבלת אחריות זאת תחול גם במקרה בו נודע ל- mappo על האפשרות לקרות הנזקים הנ”ל ומבלי להתחשב באופי הסיבה לפעולה או לטענה.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את הצגת המידע באתר, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה

חזרה לאתר